Regulamin

I. Postanowienia i pojęcia ogólne 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, dalej: “Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), “FUNDACJA OH! ORKIESTRA HISTORYCZNA” z adresem siedziby: CHUDÓW 44-177 UL. SZKOLNA 47D, NIP: 9691644318 (“Usługodawca”), w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu komunikacji za pośrednictwem email oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www (“Komunikacja Drogą Elektroniczną”), za pośrednictwem serwisu internetowego „{oh!} Orkiestra Historycznal”, działającego pod adresem https://orkiestrahistoryczna.pl (“Serwis”, “Strona”), ustala niniejszy regulamin (“Regulamin”) stanowiący integralną całość z Polityką Prywatności. “Usługobiorcą” w myśl Regulaminu jest każda osoba uzyskująca dostęp do Strony i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Strony przez Usługodawcę. 
 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu. 
 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych, w tym formularza kontaktowego (newslettera). 
 1. Usługi drogą elektroniczną świadczone są przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej z Usługobiorcą. 
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności stanowiących integralną całość, a rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację ich postanowień przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony.  
 1. Regulamin dostępny jest dla każdego Usługobiorcy nieodpłatnie, możliwe jest jego pobranie oraz utrwalenie przez każdego z Usługobiorców. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu. 

II. Warunki korzystania z Serwisu 

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne. 
 1. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych. 
 1. Aby w pełni i w sposób prawidłowy korzystać z Serwisu, Usługobiorcy powinni zapewnić poniższe warunki techniczne: 
 1. Korzystanie z urządzenia posiadającego wyświetlacz oraz dostęp do sieci Internet; 
 1. Posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej tzw. “Cookies”, strony internetowe w języku programowania HTML5, a także Javascript; 
 1. Każdy z Usługobiorców zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci Internet, niniejszego regulaminu, przepisów obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego. 
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona działała w sposób ciągły i prawidłowy. W funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, przede wszystkim spowodowane koniecznością naprawienia błędów, prac aktualizacyjnych, prac konserwacyjnych, a także wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa, działanie bądź zaniechanie osób trzecich), za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przerw w działaniu Serwisu Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorców w formie komunikatu na Stronie lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji. 
 1. Usługobiorca wykorzystuje materiały dostępne na stronie wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest działanie powodujące nadmierne obciążenie serwera Strony, działanie zmierzające do ingerencji w kod źródłowy Strony bądź dekompilacji oprogramowania Serwisu. Zabronione jest działanie mogące wyrządzić szkodę Usługobiorcom lub Usługodawcy, a także umożliwiające wykorzystanie danych Usługobiorców. 
 1. W przypadku wykrycia, nawet potencjalnej, możliwości wystąpienia incydentu naruszenia RODO lub bezpieczeństwa cyfrowego, Usługobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia tej okoliczności Usługodawcy, w celu zabezpieczenia interesów Usługobiorców i Usługodawcy. 

III. Warunki świadczenia usługi Kontakt (Newslettera) 

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do usługi Kontakt (Newslettera). 
 1. Korzystanie z usługi Kontakt (Newslettera) jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 1. Warunkiem technicznym do korzystania z usługi Kontakt (Newslettera) jest posiadanie konta e-mail. 
 1. Warunkiem formalnym świadczenia usługi Kontakt (Newslettera) jest: 
 1. Podanie adresu konta e-mail; 
 1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail. 
 1. Dopełnienie procedury weryfikacji konta e-mail poprzez uruchomienie odnośnika przesłanego na podany adres e-mail; 

IV. Zakres usługi Kontakt (Newslettera) 

 1. Przesyłanie informacji o aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Usługodawcy, 
 1. Przesyłanie informacji o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe) 

V. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 1. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez: 
 1. Kliknięcie na link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail; 
 1. Przesłanie oświadczeniu o wypowiedzeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres ____ 
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje wypisaniem z usługi Kontakt (Newsletter), a w efekcie niezwłocznym usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy. 

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie 

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci udostępnienia danych kontaktowych w postaci: 
 1. Adresów e-mail; 
 1. Numerów telefonów kontaktowych 
 1. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu. 

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach 

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach, opisane w Polityce Prywatności. 

VIII. Prawa autorskie 

 1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawo własności do Serwisu przysługują Usługodawcy.  
 1. W Serwisie zamieszczone są dane chronione prawami autorskimi należące do podmiotów trzecich, w tym niepowiązanych z Usługodawcą, wykorzystywane przez Usługodawcę na podstawie uzyskanych licencji, w tym licencji darmowej 
 1. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania na własny użytek w jakiejkolwiek formie materiałów dostępnych na Stronie, w tym zdjęć, artykułów, opisów, materiałów graficznych, wideo oraz audio, bez pisemnej zgody ich właściciela, w tym zgody udzielonej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną. 
 1. Ust. 3 nie dotyczy materiałów zawartych w systemach wyszukiwania Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook, Spotify, YouTube, Instagram oraz LinkedIn 

IX. Zmiany Regulaminu 

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, niezależnie od przyczyny. 
 1. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji, przyjmuje się, że Usługobiorca akceptuje zmieniony Regulamin w całości. 

X. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców, w tym do wyłączenia Serwisu na stałe. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub dokonania cesji, w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania sprzeciwu przez Usługobiorców. 
 1. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy skontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu: 
 1. Wysyłając wiadomość na adres e-mail: p.szczepanik@orkiestrahistoryczna.pl 
 1. Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: __________ 
 1. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji zastrzegamy wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem. 
This site is registered on wpml.org as a development site.