Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów działalności FUNDACJI OH! ORKIESTRA HISTORYCZNA. Naszym celem jest także należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie (“Polityka”) informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z danymi prawach podmiotów. 

Niniejsza Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://orkiestrahistoryczna.pl (“Strona”, “Serwis”). 

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Strony, gromadzonych bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. 

I. Administrator danych i kontakt do niego 

1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest 

FUNDACJA OH! ORKIESTRA HISTORYCZNA 

Z SIEDZIBĄ CHUDÓW 44-177  

UL. SZKOLNA 47D 

tel. …………………………… email ………………………………  

(“Administrator”) 

2. Subskrybenci mogą kontaktować się z administratorem: 

  1.  korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby; 
  1.  za pośrednictwem email na wskazany powyżej adres; 
  1. telefonicznie na podany powyżej numer telefonu. 

3. Administrator szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony internetowej: https://orkiestrahistoryczna.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne. 

II. Przywołane akty prawne 

1) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1); 

2) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204). 

III. Zakres danych podlegających zbieraniu  

1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę internetową https://orkiestrahistoryczna.pl zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi: Kontakt. Niektóre usługi dostępne ze strony internetowej mogą wymagać podania innych danych (np. numeru telefonu, adresu zamieszkania), niezbędnych dla ich realizacji. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. 

2. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie Administratorowi w tym celu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. 

3. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, w tym jej opis. 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych 

1. Kontakt (Newsletter) 

1.1 Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera/subskrypcji, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przepisów regulaminu dostępnego tutaj. Administrator przetwarza następujące dane: 

  1.  podany adres e-mail; 
  1.  datę przystąpienia do subskrypcji; 
  1. informacje o wysyłce newsletterów. 

1.2 Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach. 

1.3 Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi 

Kontakt (Newsletter). 

2. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń 

2.1 W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. 

2.2 Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta. 

3. Działania marketingowe i PR administratora 

3.1 Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami, a także treści akcji promocyjnych, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie. 

4. Działania marketingowe innych produktów lub usług 

4.1 Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. 

4.2 Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie, działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. 

5. Pozostałe cele przetwarzania 

5.1 Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane w celu: 

  1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz 

dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

  1. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). 

V. Odbiorcy danych subskrybentów 

1. Administrator ujawnia dane osobowe subskrybentów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej. 

VI. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich 

1. Dane osobowe nie są przetwarzane w państwach trzecich. 

2. Wyjątek stanowią usługi komunikacji elektronicznej świadczone w chmurze na zasadach określonych przez dostawców tych usług (Google). 

3. W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych do Państw trzecich, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwala prawo. 

VII. Obowiązek oraz dobrowolność podania danych 

1. Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy (Kontakt) jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. 

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo korzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu. 

VIII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) dostępu: uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

2) do otrzymania kopii danych: uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania: żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

4) do usunięcia danych: żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania: żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(art. 18 RODO), gdy: 

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich 

usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 

c. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

6) do przenoszenia danych: otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

7) do sprzeciwu: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 

8) do cofnięcia zgody: w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z dostępnych usług na stronie internetowej https://orkiestrahistoryczna.pl może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie wykonania powyższych praw, przesyłając wiadomość na adres mailowy: p.szczepanik@orkiestrahistoryczna.pl 

IX. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

c. telefonicznie: (22) 531 03 00. 

X. Ochrona przetwarzanych danych osobowych 

1 Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony internetowej https://orkiestrahistoryczna.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych. 

XI. Udostępnianie danych osobowych 

1. Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej https://orkiestrahistoryczna.pl osobom trzecim. 

2. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.  

3. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. 

XII. Przetwarzanie innych danych użytkowników strony internetowej https://orkiestrahistoryczna.pl 

1 Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu ewentualnych problemów technicznych. 

XIII. Cookies 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.  

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 

a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, w tym pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; 

b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się również do oceny popularności strony. 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe.  

a. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).  

b. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z indywidualnych ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. 

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

XIV. Zmiany polityki prywatności 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji subskrybentom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na adres podany do realizacji usługi Kontakt (newslettera). 

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 06.2021 r.

This site is registered on wpml.org as a development site.